Valdes sēdes

      Pati vērtīgākā īpašība dzīvē - mūžīga zinātkāre, kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna. (Rolāns)

  • Reģistrēties

Biedrības  «ISO SERTIFICĒTO GRĀMATVEŽU ASOCIĀCIJA»

vienotais reģ. Nr. 40008110012

Valdes sēdes protokols Nr. 19

Rīga, 2017. gada 20. jūnijā

Sēdi sasaukusi valde, tās locekļiem paziņojot par sapulci 2017. gada 2. jūnijā, nosūtot uzaicinājumu uz valdes locekļu e–pastiem.

 Sēdē piedalās: 5 no 7 valdes pārstāvjiem, sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga: Anda Ziemele, Jeļena Dorofejeva, Zanda Bērziņa, Maija Ķuda, Ineta Auziņa, protokolists Inta Vasiļevska.

Sēdi vada: Anda Ziemele

 Dienas kārtībā:

1.      Par sadarbības līgumu ar FM.

2.      Vienošanās ar LRGA un turpmākās darbības un aktivitātes.

3.      Par nepieciešamību nodrošināt valsts un pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvežu sertificēšanas atsākšanu.

4.      Par biedru skaitu.

 1.      Andu Ziemeli par trīspusēja sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Latvijas Republikas Grāmatvežu asociāciju, kura mērķi ir:

- grāmatvedības nozares attīstības veicināšana,

- grāmatvežu profesijas un grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas tiesiskās vides pilnveidošana,

- grāmaveža profesijas nozīmes un reputācijas paaugstināšana.

Nolēma: līgumu attēlot ISO SGA mājaslapā.

 2.      Zandu Bērziņu par uzsāktām sarunām ar LRGA par IFAC simbolikas attēlošanu uz Grāmatveža kompetences sertifikāta. Lai to īstenotu, nepieciešama Grāmatvežu sertifikācijas centra īpašnieka maiņa uz sabiedrisku organizāciju, par cik Starptautiskās Grāmatvežu federācijas noteikumi nosaka, ka grāmatvežu sertifikāciju drīkst veikt sabiedriska institūcija, nevis komerciestāde. Arī Starptautiskā Standarta ISO/IEC 17024 prasības nosaka, ka Atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības pamatā nedrīkst būt mērķis gūt peļņu.

Nolēma: aicināt Sandru Vilcāni Grāmatvežu sertifikācijas centra valdē un uzņemties izpilddirektora pienākumus, ar mērķi nākotnē risināt jautājumu par īpašuma tiesību maiņu, kā arī turpināt sadarbību ar LRGA.

3.      Maiju Ķudu par nepieciešamību atsākt valsts un pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvežu sertificēšanu, jo Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs jau kopš 2013. gada ikgadējās uzraudzības vizītēs ierosina sašaurināt šo sertificēšanas sfēru un Grāmatvežu sertifikācijas centrs vairākkārt lūdzis atlikt šo procedūru. Lai atsāktu valsts un pašvaldības budžeta iestāžu grāmatvežu sertificēšanu, arī ir būtiska iepriekšminētā īpašuma tiesību maiņa, kā arī svarīgi atrast attiecīgajā jomā kompetentu un profesionālu pasniedzēju.

4.      Klausās: Intu Vasiļevsku par biedru uzņemšanu un izslēgšanu. Kopš 2016.gada 1.janvāra biedrībā uzņemti 3 biedri, t.sk.,1 asociētais biedrs; pēc personīga lūguma izslēgti – 1, sakarā ar anulētu sertifikāciju - 6. Kopējais biedru skaits – 129. Ierosinājums biedrus, kam anulēta sertifikācija pēc sertifikāta anulēšanas pārcelt asociētā biedra statusā.

Nolēma: biedrus, kam anulēta sertifikācija turpmāk pārcelt asociētā biedra statusā un izslēgt no biedru saraksta tikai tā personas, kuras rakstiski lūgušas izslēgt no biedrības biedru saraksta.

 

Sēdes vadītājs

 

A.    Ziemele

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Protokoliste

 

I.                   Vasiļevska

Paraksts

 

Paraksta atšifrējums

Rīgā, 2017. gada 20. jūnijā